|

Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų konferencijoje pristatytas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės gyvenimo pavyzdys

2018 m. birželio 7 d. Kauno I dekanato Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų mokslo metų baigiamoji konferencija „Liudyti Evangeliją kiekvienu pasirinkimu.“ Konferenciją vedė Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Dalyvavo dekanato parapijų ir rektoratų mokytojai, katechetai. arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė Inga Rakauskienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Zita Verbickienė, dekanato Katechetikos centro vadovė Nijolė Kulėšienė. Konferencijoje siekta išryškinti ir aktualizuoti dorybių svarbą gyvenime, giliau suvokti pašaukimą, šventumo siekį, atskleisti krikščionišką požiūrį remiantis Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės gyvenimo ir kankinystės pavyzdžiu jaunajai kartai.

Atskleisti Elenos Spirgevičiūtės gyvenimą, kankinystę ir beatifikacijos procesą buvo pakviesti lektoriai: beatifikacijos bylos postulatorius kun. Andrius Končius, teol. lic. kun. Nerijus Pipiras ir „Saulės“ gimnazijos kraštotyros muziejaus vedėja, mokytoja metodininkė Solveiga Laučienė.

Įvadinį žodį taręs mons. V. Grigaravičius pasveikino mokytojus artėjančios mokslo metų pabaigos proga, padėkojo už atliktus darbus, nešamą Evangelijos žinią jaunimui. Remdamasis popiežiaus Pranciškaus mintimis linkėjo ugdyti moksleivius taip, kad kiekvienas jų dėtų pastangų ieškoti gyvenimo tikslo, visada turėtų viltį ir siekį eiti šventumo keliu, atrasti šventumo pavyzdžių tarp šalia gyvenančių žmonių, kurių paprastas nuoširdumas, gailestis, tyrumas, savitarpio pagalba ir užuojauta ir yra gyvas pavyzdys, vedantis šventumo link.

Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno „Saulės“ gimnazijos instrumentinis vaikinų ansamblis, vadovas Ugnius Ciprisevičius.

Pirmajame pranešime lektorė S. Laučienė kalbėjo apie Elenos Spirgevičiūtės biografiją, jos, kaip moksleivės, skautės, studentės, gyvenimo pavyzdį jaunajai kartai.

Kituose pranešimuose kun A. Končius ir kun. N. Pipiras atskleidė šios Dievo tarnaitės kankinystės misiją ir beatifikacijos eigos procesą: „Pašaukimas, misija, šeima, ištikimybė, nepasidavimas aistroms – tai, rodos, visiems žinoma, tačiau šiandien visus šiuos dalykus reikia iš naujo suprasti, apsvarstyti. Į mūsų tautos istoriją Elena Spirgevičiūtė įėjo ne didingais mokslo atradimais, tačiau kasdieniu savo pareigų atlikimu ir paskutiniu gyvenimo vakaru, nuo kurio praėjo jau septyniasdešimt penkeri metai. Nepasiduoti aistroms, nesileisti išniekinamai ir pažeminamai, – štai kuo ji yra aktuali mums, kurie išgyvename pasirinkimų dramą“, – kalbėjo Elenos bylos tyrėjai.

Konferencijos pabaigoje kun. N. Pipiras pakvietė visus kartu sukalbėti maldą prašant paskelbti Eleną Spirgevičiūtę palaimintąja (apie ją daugiau galima rasti >> ). 

Konferencijos įžvalgas ir besibaigiančių mokslo metų darbus mokytojai ir katechetai aptarė prie arbatos puodelio. Vėliau visi įsitraukė į pasirengimą šv. Mišių liturgijai, kartu šventė Eucharistiją, dalyvavo birželinėse pamaldose.

Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro informacija
www.kaunoarkivyskupija.lt

Similar Posts