Pagrindinis » Adelė Dirsytė » Beatifikacija

Beatifikacija


Beatifikacijos procesas

„Sąmoningas Kristaus sekimas iki kankinystės gražiausiai buvo realizuotas tikėjimo kankinės Adelės Dirsytės, kurios kankinystės oficialaus pripažinimo bylą šiandien iškilmingai pradėsime, gyvenime. <…> Šiandien mūsų tautiečiai yra tarsi primiršę, kuo alsavo totalitarinė sistema, naikinusi tokios taurios dvasios žmones kaip Adelė Dirsytė. Daugelis, pasitaikius gyvenimo sunkumams, dejuoja, o kai kas net ilgisi praėjusių laikų. Šiandien mūsų kankinė, kaip ir anuomet eidama Kryžiaus kelią, kviečia mus ne kerštui ar neapykantai, bet susimąstyti, kad tikras gyvenimas statomas ne ant melo ir neapykantos, o ant uolos, kuri yra Jėzus Kristus. Su Juo mokytoja nepalūžo sunkiausių išbandymų dienomis.“ 

(iš tuomečio Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus homilijos „Kankinės vainikas“)

2000 m. rugsėjo 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis, vadovaujamomis Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičius SJ, pradėtas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos procesas. Po pamaldų Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje įvyko arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ vadovaujamas bažnytinio tribunolo pirmasis posėdis. Šventumo ir kankinystės bylos procesui vesti buvo paskirti teisėjai.

2017 m. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas paskiria kun. Andrių Končių beatifikacijos bylos postulatoriumi.

Apie patiriamas malones Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ar Elenos Spirgevičiūtės užtarimu
kviečiama paliudyti raštu ar žodžiu:
kurija@kaunoarkivyskupija.lt, tel. (37) 40 90 26.

Beatifikacijos arba kankinystės bylos tribunolas

  • Bylos postulatorius – kun.  teol. lic. Andrius KONČIUS, mob. 8 615 34 179, el. p. andriuskoncius@gmail.com
  • Bylos vicepostulatorius – kun. teol. lic. Nerijus PIPIRAS
  • Bylos vicepostulatorius – kun. men. mgr., teol. lic. Robertas URBONAVIČIUS
  • Įgaliotas teisėjas – mons. bažn. t. lic. Adolfas GRUŠAS
  • Teisingumo saugotojas – mons. teol. dr. Artūras JAGELAVIČIUS
  • Bylos notarė – teol. lic. Alma GURSKIENĖ

Malda prašant Adelę Dirsytę paskelbti palaimintąja

Visagali Viešpatie Dieve, Tikėjimo, Vilties ir Ištvermės šaltini!
Tu palaikai ir stiprini pasitikinčius ir sekančius Tavimi. Žiauriuose Sibiro lageriuose daugelį metų stiprinai mokytoją Adelę Dirsytę, kad liktų ištikima Tavo valiai ir būtų pamokančiu pavyzdžiu artimui.
Viešpatie, suteik malonę, kad Tavo tarnaitė, mokiusi žodžiu ir savo gyvenimu, o tikėjimu paliudijusi kankinystę, galėtų tapti mūsų Užtarėja danguje. Amen.

Imprimatur
+ Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas