Beatifikacija


Beatifikacijos procesas

„Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos byla ypač svarbi šiandien, nes masinė kultūra per televiziją, žurnalus, diskotekas perša hedonistinį gyvenimo būdą, kuris sunaikina žmogaus orumą, iškreipia tikrą žmonių meilę ir palieka sunkiai gyjančias dvasines žaizdas. Šiandien jaunimui yra sunku susiorientuoti, kaip reikia gyventi laisvėje ir kokias vertybes pasirinkti, kad nebūtų prarasta dvasinė jaunatvė ir Kūrėjo įdiegtas dvasinis kilnumas.“ 

(iš tuomečio Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus homilijos „Pradedame E. Spirgevičiūtės beatifikacijos bylą“)

1999 m. ad limina metu rugsėjo pabaigoje lankydamasis Vatikane, arkivyskupas S. Tamkevičius Šventųjų skelbimo kongregacijai įteikė prašymą pradėti krikščionės pasaulietės Elenos Spirgevičiūtės (gim. 1924 m.) beatifikacijos, arba kankinystės deklaravimo, bylą.

2000 m. sausio 15 d. iškilmingomis šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius oficialiai pradėjo Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylos procesą. Šiam šventumo ir kankinystės bylos procesui vesti buvo paskirti teisėjai >>.

2017 m. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas paskiria kun. Andrių Končių beatifikacijos bylos postulatoriumi.

Apie patiriamas malones Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ar Elenos Spirgevičiūtės užtarimu
kviečiama paliudyti raštu ar žodžiu:
kurija@kaunoarkivyskupija.lt, tel. (37) 40 90 26.

Beatifikacijos arba kankinystės bylos tribunolas

  • Bylos postulatorius – kun. teol. lic. Andrius KONČIUS, mob. 8 615 34 179, el. p. andriuskoncius@gmail.com
  • Bylos vicepostulatorius – kun. teol. lic. Nerijus PIPIRAS
  • Bylos vicepostulatorius – kun. men. mgr., teol. lic. Robertas URBONAVIČIUS
  • Įgaliotas teisėjas – mons. teol. dr. Artūras JAGELAVIČIUS
  • Teisingumo saugotojas – mons. bažn. t. lic. Adolfas GRUŠAS
  • Bylos notarė – teol. lic. Alma GURSKIENĖ

Malda prašant Eleną Spirgevičiūtę paskelbti palaimintąja

Viešpatie Jėzau Kristau, mažųjų ir nekaltųjų Gynėjau,
savo tikinčiajai Elenai Tu suteikei malonę pasipriešinti nedoriems užpuoliko kėslams, padėdamas pasirinkti garbingą kankinystę.
Padaryk, kad mes, turintys kovoti su įvairiomis pagundomis bei ydomis, galėtume džiaugtis Tavo Tarnaitės šventumo pripažinimu Bažnyčioje ir sulauktume jos užtarimo bei pagalbos. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Imprimatur
+ Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas