|

Kaune, Vilniuje ir Šėtoje paminėtos A. Dirsytės gimimo 100-osios metinės

KAUNAS, 2009 04 19

12 val. Šv. Mišios Kauno arkikatedroje-bazilikoje. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos metropolitas Sigitas Tamkevičius.
13 val. Minėjimas Kauno arkivyskupijos kurijos salėje (Papilio g. 5). Veikė A. Dirsytės relikvijų paroda. Meninę programą organizavo Kauno krašto ateitininkų vietovės ateitininkai.

Adelės Dirsytės šimtmečio minėjimas Kaune prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje. (Arkivyskupo S. Tamkevičiaus homilija Kauno arkikatedroje „Pergalė prieš pasaulį“). Po jų A. Dirsytės atminimas buvo pagerbtas renginiu arkivyskupijos konferencijų salėje.

Šv. Mišioms vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kvietė melsti Viešpaties malonės, kad Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė būtų paskelbta palaimintąja. „Adelė Dirsytė paliko didžiausią pavyzdį, ką reiškia būti gimusiam iš Dievo”, – sakė ganytojas, trumpai pristatydamas Dievo tarnaitės gyvenimą, po veiklių tarnavimo kitiems metų pasibaigusį nežmoniškiausiomis kalėjimo sąlygomis, bet ir tada išlaikiusį tikėjimą bei viltį.

Minėjimas Kauno arkivyskupijoje prasidėjo Kauno A. Stulginskio vidurinės mokyklos moksleivių ateitininkų literatūrine-menine kompozicija „Meilė, nušviesta kančios”. Pranešimą „Maldaknygė Marija, gelbėk mus ir Lietuvos išlaisvinimas” perskaitė kun. Robertas Grigas. Aptardamas šios maldaknygės dvasinę gelmę, atspindinčią represuotųjų ištikimybę Kristui, kun. R. Grigas pabrėžė jos svarbą ir visai Lietuvos išlaisvinimo bylai: Sibiro lietuvaičių maldaknygė „Marija, gelbėk mus” buvo pirmoji kregždė, pralaužusi geležinę uždangą, o tūkstantinių tiražų įvairiakalbiai jos leidimai (dažnai – su įvadais apie skaudžią okupuotos Lietuvos padėtį) žadino solidarumą su persekiojamais Lietuvos žmonėmis, skatino moralinį, politinį jų palaikymą pasaulyje.

Renginyje dalyvavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Artūras Jagelavičius, Lietuvos Caritas gen. dir. kun. Robertas Grigas, A. Dirsytės giminės, kartu su A. Dirsyte kalėjusios politinės kalinės, Sibiro kalėjimus išgyvenusieji amžininkai, įvairių kartų ateitininkai.

Po minėjimo susirinkusieji apžiūrėjo A. Dirsytės artimųjų rūpesčiu parengtą parodą. Joje kankinyste už tikėjimą pasibaigusį, tačiau nuolat Tėvynės laisvės viltį palaikiusį A. Dirsytės gyvenimą, darbus atspindėjo fotografijos, likęs asmeninis albumas bei įvairūs daiktai (tarp jų – ir išsaugoti tautiniai drabužiai), kitos šeimos relikvijos, dokumentai, taip pat ir liudijantys šiurpi ą įkalinimo bylą, iš lagerių rašytų laiškų fragmentai, maldaknygės „Marija, gelbėk mus” leidimai įvairiomis kalbomis.

VILNIUS, 2009 04 25:

11 val. Šv. Mišios Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g.34). Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos metropolitas Sigitas Tamkevičius.
12.30 val. Minėjimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijų tyrimo centro Tuskulėnų „Rimties parko” memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1f). Veikė A. Dirsytės relikvijų paroda.

Adelės Dirsytės šimtmečio minėjimas Vilniuje prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po jų A. Dirsytės atminimas buvo pagerbtas renginiu Tuskulėnų „Rimties parko” memorialiniame komplekse. Įžanginį žodį tarė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Pagrindinį pranešimą „Ateiki atnaujinti mūsų ir mūsų Tautos – Adelė Dirsytė” perskaitė Ateitininkų federacijos tarybos vicepirmininkas Liutauras Serapinas. Apie A. Dirsytės maldaknygės „Marija, gelbėk mus” leidimus įvairiose pasaulio šalyse papasakojo Snieguolė Jurskytė. Veikė A. Dirsytės relikvijų paroda.

ŠĖTA, 2009 04 26:

11 val. Rinkimasis prie Šėtos kultūros centro (Kėdainių g.3). Kapų lankymas.
12 val. Šv. Mišios Šėtos bažnyčioje.
13 val. Konferencija Šėtos kultūros namuose (Kėdainių g. 3). Veikė A. Dirsytės relikvijų paroda.

Adelės Dirsytės šimtmečio minėjimas Šėtoje prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Šėtos bažnyčioje. Po jų A. Dirsytės atminimas buvo pagerbtas konferencija ir koncertu Šėtos kultūros namuose. Sveikinimo žodį tarė Kėdainių rajono merė Nijolė Naujokienė. Dr. Aldona Vasiliauskienė perskaitė pranešimą „Beatifikacijos bylos nūdienos Lietuvoje”. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vedėja Audronė Pečiulytė perskaitė pranešimą „Adelės Dirsytės gyvenimas ir veikla”. Apie A. Dirsytės maldaknygės „Marija, gelbėk mus” leidimus įvairiose pasaulio šalyse papasakojo Snieguolė Jurskytė, o jos vyras leidėjas Domas Akstinas perskaitė pranešimą „A. Dirsytės vardo garsinimas”. Konferencijoje kalbėjo buvusios politinės kalinės, asmeniškai pažinojusios Adelę Dirsytę, koncertavo Šėtos vidurinės mokyklos mokiniai. Veikė A. Dirsytės relikvijų paroda.

Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“

Similar Posts