|

Gavėniai išleista „Kryžiaus kelias su Dievo tarnaite Adele Dirsyte“ (tekstai iš Sibiro lietuvių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“)

Kryžiaus kelias su Dievo tarnaite Adele Dirsyte.
Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2017. – 21 p.

Sudarė kun. Robertas Urbonavičius (tekstai spausdinami iš Sibiro lietuvių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“)

Tai mūsų tautietės Dievo tarnaitės parašyti Kryžiaus kelio apmąstymai. Jie buvo sukurti ne jaukiai sėdint vienuolyno celėje ar mąstant adoracijos metu. Šios maldos gimė Sibiro platybėse, kenčiant nuolatinius tardymus, pažeminimu, alkį, šaltį, vienatvę ir apleidimą. Tai išgyventi, išmelsti tekstai (jie spausdinami iš Sibiro lietuvių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“).

Similar Posts